• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych w Gminie Siedliszcze Generuj dokument PDF

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

logo

 

Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 lutego 2017 r.

Celem główny projektu jest poprawa stanu wyposażenia gminy Siedliszcze w infrastrukturę techniczną zaopatrzenia w wodę. Celem nadrzędnym jest polepszenie warunków życia lokalnej społeczności oraz stworzenie korzystnych warunków do prowadzania działalności rolniczej i gospodarczej, zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa stanu technicznego budynku ujęcia wody i znajdujących się tam urządzeń do przesyłu wody.
  2. Zwiększenie dostępności wody w sieci oraz poprawa zdolności retencyjnych.
  3. Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych na obszarze obsługiwanym przez ujęcie wody w Siedliszczu.
  4. Zmniejszenie strat ponoszonych przez rolników i przedsiębiorców związanych z przerwami i ograniczeniami w korzystaniu z wody.

W wyniku realizacji celów projektu zwiększy się atrakcyjność gminy jako miejsca do zamieszkania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, dzięki zabezpieczaniu podstawowej potrzeby jaką jest pełny dostęp do zdrowej wody. Zagwarantowana zostanie stała podaż wody spełniającej normy sanitarne w żądanych ilościach. Poprawią się warunki higieniczno-sanitarne i stan zdrowia mieszkańców. Rolnicy i przedsiębiorcy nie będą ponosić strat związanych z niemożliwością nawadniania pól, przymusowym postojem lub koniecznością dowozu wody z powodu jej braku. Wrośnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dzięki budowie zbiornika, gdzie będzie gromadzona woda m.in. na cele przeciwpożarowe. Zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, co ograniczy emisję szkodliwych substancji do powietrza. Efektem będzie poprawa warunków życia społeczności, stworzenie korzystnych warunków do prowadzania działalności rolniczej i gospodarczej. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego. Poprawi się wizerunek gminy Siedliszcze a zaoszczędzone pieniądze gmina będzie mogła przeznaczyć na inne inwestycje.

Zakres projektu to przebudowa i modernizacja budynku ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego, zamontowanie nowych pomp głębinowych i nowych obudów, wymiana zaworów i przebudowa rurociągów w komorze zasuw, położenie rurociągów zewnętrznych, instalacja nowego agregatu pompowego w budynku stacji, nowa instalacja wod-kan oraz ogrzewania, instalacja zestawu solarnego do CWU, instalacja elektryczna stacji wraz z wew. oświetleniem obiektu, automatyka pracy stacji, utwardzenie terenu, opaska odwadniająca i ogrodzenie działki.

Ponadto w ramach projektu zostanie utworzony serwis dla użytkowników umożliwiający dokonywanie transakcji on – line.

Okres realizacji projektu: od 02.12.2015 r. do 15.12.2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: czerwiec 2017 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 15.12.2017 r.

Planowane wskaźniki:

  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 5875 osób
  • Liczba wybudowanych (zmodernizowanych) ujęć wody -1 szt

Wartość całkowita projektu: 1 456 606,93PLN

Wartość dofinansowania: 1 006 598,28 PLN

 


 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

kapital_ludzki

I. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siedliszcze.

II. Przyjazne gimnazjum w gminie Siedliszcze.

III. Gmina Siedliszcze stawia na edukację.

IV. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

rpo

I. Informatyzacja Gminy Siedliszcze

II. Budowa drogi gminnej w m. Chojno Nowe

III. Program promocji gopsodarczej gminy Siedliszcze

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

innowacyjna_gospodarka

I. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

II. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

LOGO-PROW1

I. Opracowanie i wydanie monografii „Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza – monografia historyczna”.

 

Inwestycje PROW w 2014r. kliknij tutaj

 

  

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Zawody OSP 2018
Zdjęcie z galerii 2Majówka 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 czerwiec 2018
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2projekty rpo realizowane w Siedliszczu

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.