„Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze”

poniedziałek, 2023-04-03

Logo

 

Gmina Siedliszcze podpisała umowę nr POIS.03.01.00-00-0295/22-00 na dofinansowanie projektu "Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze" realizowane w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 68 765,88 zł

Wartość całkowita projektu: 80 897,51 zł

Celem przedsięwzięcia jest nabycie przez użytkowników nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.

W ramach projektu zostanie zakupione mobilne miasteczko rowerowe,które będzie wykorzystanie do nauki zasad ruchu drogowego jak również będzie słożyło jako plac ćwiczeniowy oraz egzaminacyjny na kartę rowerową. Miastecko zostanie ustawione przy Zespole Szkół im. H. Sienkiwiecza w Siedliszczu

 

Gmina Siedliszcze informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu "Mobilne miasteczko w Gminie Siedliszcze" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego; Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
"Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej"

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny i przejrzysty.

Może Ciebie zainteresować