Dane kontaktowe

SKARGI I WNIOSKI

Burmistrz Siedliszcza lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu pok. Nr 2.2 w każdym dniu pracy urzędu od godz. 8:00 do 10:00 oraz we wtorki po godzinach pracy urzędu tj. od 15:00-16:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

(data aktualizacji: 26 września 2023 r.)


Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: gmina@siedliszcze.pl
  • faxem na nr 82 544 44 59
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 82 569 22 02

WYKAZ TELEFONÓW

Urząd Miejski w Siedliszczu

Sekretariat

(82) 569 22 02
(82) 544 44 12
fax. 82 544 44 59
e-mail: gmina@siedliszcze.pl
EPUAP: www.epuap.gov.pl

Burmistrz Siedliszcza

Hieronim Zonik

(82) 569 22 15
(82) 544 44 16
e-mail: burmistrz@siedliszcze.pl

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Jędruszak

(82) 569 22 01
(82) 544 44 13
e-mail: grzegorz.jedruszak@siedliszcze.pl

Sekretarz Gminy

Tomasz Szczepaniak

(82) 544 44 28
e-mail: sekretarz@siedliszcze.pl

Skarbnik Gminy

Teresa Kocot

(82) 544 44 23
e-mail: skarbnik@siedliszcze.pl

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Grunta
e-mail: rolnictwo@siedliszcze.pl

Grzegorz Jędruszak,
( Kierownik Wydziału)
grzegorz.jedruszak@siedliszcze.pl

Joanna Dziewulska
joanna.dziewulska@siedliszcze.pl

Monika Proskura
( Stypendia )
monika.proskura@siedliszcze.pl

(82) 569 22 01
(82) 544 44 13

Wydział Finansowy
e-mail: skarbnik@siedliszcze.pl
Teresa Kocot
( Kierownik Wydziału )
teresa.kocot@siedliszcze.pl

(82) 544 44 23

Alina Jóźwiak
alina.jozwiak@siedliszcze.pl

Anna Gołębiowska
anna.golebiowska@siedliszcze.pl

Monika Poliszuk
monika.poliszuk@siedliszcze.pl

(82) 569 22 03
(82) 544 44 14

KASA:
(82) 544 44 29

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
e-mail: podatki@siedliszcze.pl

Bożena Iskierka
( Kierownik Wydziału,
Obsługa Rada Gminy )
bozena.iskierka@siedliszcze.pl

Beata Dyszewska
beata.dyszewska@siedliszcze.pl

Brygida Zasada
brygida.zasada@siedliszcze.pl

Marta Gumieniuk
( Woda )
marta.gumieniuk@siedliszcze.pl

Iwona Kruczyńska
( Gospodarka Odpadami )
iwona.kruczynska@siedliszcze.pl

Podatki:
(82) 569 22 68
(82) 544 44 24
(82) 544 44 17

Woda, gospodarka odpadami:
(82) 544 44 25

Wydział Infrastruktury
e-mail: infrastruktura@siedliszcze.pl

Wojciech Domański
( Kierownik Wydziału )
wojciech.domanski@siedliszcze.pl

Tomasz Dyszewski
tomasz.dyszewski@siedliszcze.pl

Rafał Przybylski
rafal.przybylski@siedliszcze.pl

Maciej Dudek
maciej.dudek@siedliszcze.pl

(82) 544 44  40

(82) 569 22 84
(82) 544 44 18

(82) 569 21 84
(82) 544 44  21

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
e-mail w sprawach obywatelskich usc@siedliszcze.pl
e-mail w sprawach organizacyjnych: gmina@siedliszcze.pl

Joanna Lipczak
joanna.lipczak@siedliszcze.pl

Barbara Rzucidło
barbara.rzucidlo@siedliszcze.pl

Marta Szaruga
marta.szaruga@siedliszcze.pl

Edyta Poliszuk-Koc
edyta.poliszuk@siedliszcze.pl

(82) 569 22 91
(82) 544 44 26

(82) 544 44  19

(82) 569 22 02
(82) 544 44 12

Ośrodek Pomocy Społecznej
e-mail: ops@siedliszcze.pl

Anna Żybura
( Kierownik OPS )
Pracownicy socjalni
Zasiłki rodzinne

(82) 569 22 10

(82) 545 97 67

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu
e-mail: gokir@onet.pl
Dorota Orysz
( Kierownik GOKiR )

(82) 569 21 13
(82) 544 44 31

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu
e-mail: sekretariat@zssiedliszcze.edu.pl
Dyrektor – Aneta Dudek

Tel.: (82) 569 22 13

Fax: (82) 569 25 00

Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu – Zespół Szkół im. R. Traugutta
e-mail: sekretariat@losiedliszcze.pl 
Dyrektor – Wiesław Prażnowski (82) 569 22 70
Przedszkole w Siedliszczu
Kierownik – Ewa Adach (82) 569 21 49
WTZ w Majdanie Zahorodyńskim

Małgorzata Szczepaniak
( Kierownik WTZ )

(82) 569 22 53

Dom Dziecka w Siedliszczu
e-mail: dom@domdzieckawsiedliszczu.pl

Kierownik – Paweł Janiak

tel: (82) 569 25 63
Fax: (82)545 15 40

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS

Kierownik – Urszula Gomółka

(82) 569 22 66

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. UNI-MED Spółka Jawna
 

(82) 566 12 22
781 153 999

Medica Poland – Centrum Rehabilitacji
e-mail: medica.siedliszcze@wp.pl

Prezes– Anna Misiurek – Szeklicka

(82) 569 20 15

Apteki
Apteka Rodzinna, (82) 569 20 90
Apteka – Liszcz sp.j,
Lecznica Weterynaryjna
  (82) 569 25 18
Posterunek Policji w Siedliszczu

Kierownik Posterunku: aspirant Mariusz Młynarski

tel: 47 813 55 50
fax:47 811 15 89

Urząd Pocztowy w Siedliszczu
  (82) 569 25 08
Bank Spółdzielczy w Siedliszczu
  (82) 569 22 65
Stacja Paliw
  (82) 569 23 93

 

 

Może Ciebie zainteresować