Skarbnik Gminy

TERESA KOCOT

Stanowisko: Skarbnik Gminy

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23)

e-mail: skarbnik@siedliszcze.pl

Zadania:

Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym:

 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy
 3. Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 4. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
 5. Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz
 6. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych
 7. Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.;
 8. Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją;
 9. Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości
 10. Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy;
 11. Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy;
 12. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO
 13. Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami
 14. Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian;
 15. Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian;
 16. Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat);
 17. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 18. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie;
 19. Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy;
 20. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.;
 21. Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych;
 22. Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:
  - ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników
  - ocena okresowa pracowników referatu
 23. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;

Może Ciebie zainteresować