Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna

Projekt: „Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze”

Umowa o dofinansowanie nr 39/PR.POPT/2016-00 z dnia 19 lipca 2016 r.

Całkowita kwota projektu: 58 140,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)

Celem projektu jest planowanie działań w obszarze przestrzennym i technicznym zakładającym renowacje, restauracje i rewitalizację zabytków oraz zwiększenie ich dostępności; rozwój infrastruktury społecznej i poprawę jakości świadczonych usług, prowadzenie polityki przestrzennej i rewitalizacyjnej w gminie w oparciu o aktualne studia i plany. Aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobotnych do podejmowania różnych form aktywności ekonomicznej i społecznej.

Planowane działania wzmocnią obszar kryzysowy poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych i kulturalnych, zintegrowane inwestycje infrastrukturalne skierowane na rozwiązanie problemów społecznych przyczynią się do ograniczenia koncentracji ubóstwa. Koncepcja wnioskodawcy zakłada adaptację budynków oraz zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych wokół, których można koncentrować działalność społeczno-integracyjną i gospodarczą pozwalającą na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców.

 

Dotacjobiorca zobowiązuję się do przestrzegania oraz stosowania:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (DZ. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z póżn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
  nr 1303/2013”;

 2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014r r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z póżn.zm.),

 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
  z póżn.zm.);

 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907,
  z póżn. zm.);

 5. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202,
  z zastrzeżeniem pkt 6”

Ponadto dotacjobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią:

 1. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;

 2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

 3. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w ramach operacyjnych na lata 2014-2020.


 Konferecja podsumowująca "Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze"

Dnia 18 maja 2017 r. w Domu Kultury w Siedliszczu odbyła się konferecja podsumowująca "Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze". Celem konferencji było podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023 oraz pokazanie możliwości finansowanie przedsięwzięć zidentyfikowanych w LPR.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016 - 2023 Podsumowanie prac nad LPR

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SIEDLISZCZE NA LATA 2016-2023

Burmistrz Siedliszcza

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pok. 11 w okresie od 6 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce Rewitalizacja. Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/947:fundusze-europejskie-pomoc-techniczna

 • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”,

 • przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Prognoza oddziaływania na środowisko
Formularz zgłaszania uwag LPR Formularz zgłaszania uwag Prognoza

Obwiecznie Burmistrza Siedliszcza


Karta projektu rewitalizacyjnego

Gmina Siedliszcze jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Siedliszcze w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: obręb Siedliszcze, obręb Siedliszcze Kolonia, obręb Siedliszcze Osada oraz sołectwo Brzeziny.

Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do druku) Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do edytowalna) Załącznik nr 1 do Karty Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR

 

mapka


Spotkanie informacyjne

 

Dnia 10 lutego 2017 r. w Domu Kultury w Siedliszczu odbyło się spotaknie informacyjne poświęcone projektowi rewitalizacji w Gminie Siedliszcze. Celem spotkanie było zaprezentowanie wyników diagnozy oraz wyzanaczenie obszaru rewitalizacji w Gminie Siedliszcze.

 

 

 Spotkanie informacyjne - konsultacyjne do LPR  Identyfikacja projektów rewitalizacyjnych przy pomocy karty projektu Projekty współfinansowane z EFS jako ważne narzędzie wdrażania LPR 

 


 

Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Siedliszcze

 

Urząd Miejski zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z Diagnozą do Lokalnego Programemu Rewitalizacji oraz do zgłaszania swoich uwag.

Uwagi można zgłaszać do dnia 13 lutego 2017 roku. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Siedliszcze na lata 2017-2023 Formularz zgłaszania uwag do LPR dla gminy Siedliszcze

Ankieta dla mieszkańców

 

Poniższa ankieta pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Siedliszcze.

Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pokój nr 11 oraz do pobrania z poniższego linku. Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego do dnia 3 lutego 2017 r. Ankieta dostępna również w wersji elektronicznej po kliknięci w poniższy link.

Ankieta (wersja tradycyjna) Ankieta (wersja elektroniczna)

 

 


Konferencja "REWITALIZACJA - START"

W dniu 28 grudnia 2016 r. w Domu Kultury w Siedliszczu miała miejsce konferencja poświęcona projektowi rewitalizacji w Gminie Siedliszcze.

Materiały do pobrania:

Kontekst globalny, modele oraz dobre praktyki w rewitalizacji miast Finansowanie działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE Konferencja rozpoczynająca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2022

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY nr 2
(publ. 20.12.2016)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej


 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
(publ. 09.12.2016)

na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej


 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
(publ. 30.11.2016)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE
(publ. 10.11.2016)

na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej


Może Ciebie zainteresować