Gospodarka odpadami

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

 METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

WRZUCAMY:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (opłukane)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • plastikowe zabawki
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach
 • folię aluminiową, metale kolorowe - kapsle, zakrętki od słoików

 

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
SZKŁO

 

WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego, szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek, reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
PAPIER

 

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

 

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach (wrzucamy do żółtego worka)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
 • materiałach budowlanych, tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 

WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

 

NIE WRZUCAMY:

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ZMIESZANE (pozostałe odpady komunalne)


WRZUCAMY:

- wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników (nie można odzyskać w procesie recyklingu), a co nie jest odpadem niebezpiecznym


NIE WRZUCAMY:

- popiołu
- przeterminowanych leków
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon

 

 

 

 
 

POPIÓŁ

można składować na wyznaczonym placu

przy ul. Przemysłowej 3

 

 

 

DO POBRANIA:

 


 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Siedliszczu nr XXXVI/310/22 z dnia 27 października 2022 roku, w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siedliszcze od 1 stycznia 2023 roku obowiązują następujące stawki.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 18 zł miesięcznie od małego gospodarstwa domowego – w zabudowie jednorodzinnej,
 • 36 zł miesięcznie od dużego gospodarstwa domowego – w zabudowie jednorodzinnej,
 • 15 zł miesięcznie od małego gospodarstwa domowego – w zabudowie wielorodzinnej,
 • 30 zł miesięcznie od dużego gospodarstwa domowego – w zabudowie wielorodzinnej.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny wynosi:

 • 72 zł miesięcznie od małego gospodarstwa domowego – w zabudowie jednorodzinnej,
 • 144 zł miesięcznie od dużego gospodarstwa domowego – w zabudowie jednorodzinnej,
 • 60 zł miesięcznie od małego gospodarstwa domowego – w zabudowie wielorodzinnej,
 • 120 zł miesięcznie od dużego gospodarstwa domowego – w zabudowie wielorodzinnej.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Uchwałą Nr XXXVI/311/22 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 27 października 2022 roku, wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia wynosi:

 • 3,00 zł od małych gospodarstw domowych (1 osoba) za miesiąc;
 • 6,00 zł od dużych gospodarstw domowych (2 osoby lub więcej) za miesiąc.

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKRACYJNO – WYPOCZYNKOWE

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekracyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  mają obowiązek złożyć deklaracje i ponosić opłaty z tego tytułu.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi i odbieranymi selektywnie wynosi 200 zł rocznie od jednej nieruchomości, natomiast podwyższona stawka za odpady zbierane i odbieranewynosi 400 zł rocznie od jednej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać z góry do 15 lipca danego roku, którego opłata dotyczy. Gdy deklaracja zostanie złożona po tym terminie opłatę należy wpłacić do 31 grudnia roku, którego opłata dotyczy.


 

KONTO NA OPŁATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 22 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym Burmistrz Siedliszcza informuje, że od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie o/Siedliszcze nr

71 8187 0004 2007 0150 0048 1398

 


 

 

HARMONOGRAM


wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze 2024 r.

 

Podmiot odbierający odpady:
PW Ewa Grzywna- Żmuda, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
Tel. 730 373 373, E-mail: grzywna@pwchelm.pl,
strona www: www.pwchelm.pl

 

Harmonogram 2024

 

Harmonogram na 2024 wersja PDF do pobrania kliknij tutaj

Deklaracja wersja PDF do pobrania kliknij tutaj

 

 


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Burmistrz Siedliszcza udostępnia informację:

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
  PW Ewa Grzywna-Żmuda, Żółtańce 65d, 22-100 Chełm, tel. 730-373-373
 2. Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedliszcze:
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., ul. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm
  - Zakład Przetwarzania odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu
 3. Osiągnięte przez gminę, w danym roku kalendarzowym:
  - poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 36,22%
  - poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 17,92%
  - poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,68%

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Urząd Miejski w Siedliszczu i znajduje się pod adresem: ul. Przemysłowa 3, 22-130 Siedliszcze.

PSZOK czynny jest jeden raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu w godzinach od 8:00 do 14:30.

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. Niedopuszczalne jest przekazywanie urządzeń zdekompletowanych, np. pozbawionych agregatów lub innych części wewnętrznych.


Więcej informacji na temat odpadów komunalnych na stronie: https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt66&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu17&value%5B1%5D=99

 

Może Ciebie zainteresować