RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Gospodarka odpadami

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (opłukane)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • plastikowe zabawki
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach
 • folię aluminiową, metale kolorowe - kapsle, zakrętki od słoików
NIE WRZUCAMY:
 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
SZKŁO
WRZUCAMY:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
NIE WRZUCAMY:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego, szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek, reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
PAPIER
WRZUCAMY:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
NIE WRZUCAMY:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach (wrzucamy do żółtego worka)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
 • materiałach budowlanych, tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
WRZUCAMY:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
NIE WRZUCAMY:
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ZMIESZANE (pozostałe odpady komunalne)


WRZUCAMY:

- wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników (nie można odzyskać w procesie recyklingu), a co nie jest odpadem niebezpiecznym


NIE WRZUCAMY:

- popiołu
- przeterminowanych leków
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon

POPIÓŁ można składować na wyznaczonym placu przy ul. Przemysłowej 3

 

DO POBRANIA:

 


 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Siedliszczu nr XXVII/231/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siedliszcze od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe stawki.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • od małych gospodarstw domowych (1 osoba) – 14 zł miesięcznie;
 • od dużych gospodarstw domowych (2 osoby lub więcej ) – 28 zł miesięcznie.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny wynosi:

 • od małych gospodarstw domowych (1 osoba) – 56 z miesięcznie;
 • od dużych gospodarstw domowych (2 osoby lub więcej) – 112 zł miesięcznie.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Uchwałą Nr XXVII/229/21 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 18 listopada 2021 r. wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia wynosi:

 • 2,00 zł od małych gospodarstw domowych (1 osoba) za miesiąc;
 • 4,00 zł od dużych gospodarstw domowych (2 osoby lub więcej) za miesiąc.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranymi selektywnie odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości 150 zł rocznie od jednej nieruchomości.

 


 

KONTO NA OPŁATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 22 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym Burmistrz Siedliszcza informuje, że od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie o/Siedliszcze nr

71 8187 0004 2007 0150 0048 1398

 


 

HARMONOGRAM
Wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze 2022 r.

 

Podmiot odbierający odpady:
PW Ewa Grzywna- Żmuda, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
Tel. 730 373 373, E-mail: grzywna@pwchelm.pl,
strona www: www.pwchelm.pl

 

 

Rejon Nazwa miejscowości Termin odbioru
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa - Kolonia, Borowo,Gliny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Stare Chojno, Wojciechów 3 1 1 4 4 1 4 1 5 3 2 5
2 Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica 4 2 2 5 5 2 5 2 6 4 3 6
3 Brzeziny, Mogilnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów 5 3 3 6 6 3 6 3 7 5 4 7
  Siedliszcze - drugi termin (tylko odpady niesegregowane i bioodpady) - - - 22 20 24 22 19 16 14 - -
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Przemysłowa 3 czynny w godz. 8:00 - 14:30
14 11 11 15 13 10 15 12 16 14 18 16
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)
(Rejon 1, Rejon 3)
- - 30 - - - - - - - 29 -
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)
(Rejon 2)
- - 31 - - - - - - - 30 -

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7.00

 

PSZOK oraz MPZO: można dostarczać odpady segregowane: papier, tektura (makulatura, karton), szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tj. takie, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlano-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (tylko z samochodów osobowych, motocykli, rowerów).

 

 DO POBRANIA:


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Burmistrz Siedliszcza udostępnia informację:

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
  PW Ewa Grzywna-Żmuda, Zawadówka 21 b, 22-100 Chełm, tel. 730-373-373
 2. Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedliszcze:
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., ul. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm
  - Zakład Przetwarzania odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu
 3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazanych do składowania:
  - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania -  0,00 %
  - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła – 51,18 %
  - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami inne niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %
 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Urząd Miejski w Siedliszczu i znajduje się pod adresem: ul. Przemysłowa 3, 22-130 Siedliszcze.

  PSZOK czynny jest jeden raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu w godzinach od 8:00 do 14:30.

  Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.

  Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. Niedopuszczalne jest przekazywanie urządzeń zdekompletowanych, np. pozbawionych agregatów lub innych części wewnętrznych.

 


Więcej informacji na temat odpadów komunalnych na stronie: https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt66&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu17&value%5B1%5D=99

 

Może Ciebie zainteresować