Deklaracja dostępności Odległość pomiędzy znakami Odległość pomiędzy liniami Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Przywróć ustawienia Zmniejsz czcionkę RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

PRZEMOC W RODZINIE !? - Co możesz zrobić

piątek, 2021-11-26

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie. Dotyka ona rodzin o różnym statusie społecznym i należy ją zaklasyfikować do kategorii negatywnych
i szkodliwych społecznie. Rodzina w życiu człowieka jest najważniejszym środowiskiem kształtowania osobowości, systemu wartości oraz światopoglądu i stylu życia.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc fizyczna - polega przede wszystkim na używaniu siły fizycznej, w celu wymuszenia określonego postępowania, wywołania lęku: wyładowania własnych emocji (gniew, frustracja, niezadowolenie). Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała, niezależnie czy do tego dochodzi. Przejawami przemocy fizycznej
są: popychanie, policzkowanie, szarpanie za włosy, uderzanie pięścią, kopanie, przypalanie papierosem, duszenie, rzucanie przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, krępowanie lub uwięzienie, świadome stworzenie niebezpiecznych sytuacji, stanowiących zagrożenie fizyczne.

Przemoc psychiczna - koncentruje się na działaniach i zachowaniach celowo nakierowanych przez sprawcę w celu zmiany potrzeb, uczuć, postaw ofiary, tak aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami sprawcy i pod jego kontrolą. Przemoc  ta  obejmuje przymus
i groźby, zastraszanie, emocjonalne wykorzystanie, za które uważa się oskarżenie, upokarzanie, obwinianie i manipulowanie, poczucie winy, wyzwiska, wmawianie choroby psychicznej, odmawianie współżycia seksualnego, izolowanie przez kontrolowanie kontaktów z innymi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, zakaz opuszczania domu itd.

Przemoc seksualna - przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do niechcianych
i nieakceptowanych przez ofiarę zachowań, w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły, ale także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

Przemoc ekonomiczna - sprawia, że ofiara staje się zależna od sprawcy i jest ona  szczególnie podatna na przemoc. Przykłady tej przemocy obejmują ograniczenie dostępu ofiary
do pieniędzy, czy informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszanie ofiary  do proszenia
o każdy grosz, odbieranie pieniędzy, niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej.

FAZY PRZEMOCY W RODZINIE

Ciągle powtarzająca się przemoc w związkach i brak reakcji na nią może wywołać stan cyklicznych zdarzeń charakteryzujących się następującymi fazami:

Faza narastającego napięcia – w tej fazie wyraźnie odczuwalny jest wzrost napięcia pomiędzy partnerami oraz narastające sytuacje konfliktowe. Ofiara stara się tak zachowywać,  by uspokoić sprawcę, spełniając jego życzenia i zachcianki, czuje się winna powstałej sytuacji, usprawiedliwia sprawcę, jest cały czas spięta i zdenerwowana, gdyż wie, że wszystko co zrobi lub powie, może być pretekstem do wybuchu złości i agresji partnera.

Faza gwałtownej przemocy - wzbierające napięcie powoduje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata. Wybuch często nieadekwatny do przyczyny, którą podaje sprawca (dokonuje szkód psychicznych, fizycznych, niszczy sprzęty, nie zwracając uwagi
na krzywdę innych). To właśnie w takich sytuacjach przemocy kobiety najczęściej podejmują decyzje o szukaniu pomocy, wzywają policję, ujawniają przed rodziną całą sytuację, grożą rozwodem, sprawą karną.

Faza miodowego miesiąca - czas skruchy- okazywania troski i miłości. Sprawca próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły.

Jednak po jakimś czasie wszystko zaczyna się od nowa, przemoc jest procesem, który
się nasila. Faza narastającego napięcia i miodowego miesiąca jest coraz krótsza, natomiast ostrej przemocy jest coraz dłuższa.

Na występowanie przemocy w rodzinie ma wpływ wiele czynników. Dochodzi do nich w wyniku złożonych interakcji pomiędzy czynnikami społecznymi, kulturowymi i psychicznymi. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia zwiększają czynniki:

  • społeczne i kulturowe – w wielu środowiskach wciąż istnieje silne przekonanie o prawie dominacji rodziców nad dziećmi, dominacji mężczyzn nad kobietami, istnieje przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci.
  • środowisko społeczne - istotnym czynnikiem sprzyjającym występowaniu przemocy jest stres spowodowany aktualną sytuacją socjalno-bytową rodziny. Niskie zarobki, czy zagrożenia związane z utratą pracy oraz sytuacja zdrowotna, wywołują frustracje mogące sprzyjać nawarstwianiu się problemów, sprzyjających pojawianiu się przemocy w rodzinie.
  • dziedziczenie wzorca przemocy - dzieci wychowujące się w rodzinach, w których krzywdzi się bliskich, przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami, uczą się, że przemoc to najlepszy i najbardziej skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów.
  • osobowość osoby doznającej przemocy - brak zdolności jednostki do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych i utrzymania optymalnego funkcjonowania psychospołecznego: brak wiary we własne możliwości, przekonanie, że nie mam na nic wpływu, poczucie osamotnienia, rezygnacja, zobojętnienie, nieśmiałość w kontaktach z innymi ludźmi, lęk przed niepowodzeniami, pesymizm.
  • osobowość sprawcy -chęć dominacji, wrodzona lub nabyta skłonność do agresji, nieufność, zazdrość, brak empatii, niska wrażliwość, niskie poczucie własnej wartości, obawa przed odrzuceniem i utrata rodziny.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA POMOC MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU:

Telefon alarmowy – tel. 112.

Policja – tel. 997.

Pogotowie Ratunkowe – tel. 999.

Posterunek Policji w Siedliszczu, ul. Leśna 10 – tel. 47 813 555

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu  82 569 22 10

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl.

 

Inne ważne telefony:

801 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji ,,Dzieci Niczyje”.

116 006 – Telefon dla Ofiar Przestępstwa

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#rodzina-i-malzenstwo

Aktualności

Ostrzeżenie IMGW - zdjęcie ilustracyjne

Ostrzeżenie IMGW

13.01.2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2 Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1 Obszar: województwo lubelskie, powiat chełmski Ważność: od godz. 04:00 dnia 13.01.2022 do godz. 13:00 dnia 13.01.2022

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Planowane wyłączenia prądu - zdjęcie ilustracyjne

Planowane wyłączenia prądu

12.01.2022

OGŁOSZENIE Informujemy, że istnieje możliwość planowanego wyłączenia prądu w dniu 21 stycznia 2022 r. obszar planowanego wyłączenia:

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy - zdjęcie ilustracyjne

Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy

04.01.2022

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Siedliszcze wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 545 97 67.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - zdjęcie ilustracyjne

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

03.01.2022

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 03.01.2022 r. - 07.01.2022 r.

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować