2021 Oczyszczalnie przydomowe


 

5.05.2021 - Unieważnienie postępowania kliknij tutaj


20.04.2021 - Informacja o finansowaniu kliknij tutajProszę o zapoznanie się z instrukcją:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

 Siedliszcze, 19 kwietnia 2021 r.

 

 

Uwaga: pliki do pobrania na dole strony....


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane


Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy
Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień i zezwoleń

 

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00035671/01


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
Nazwa zamawiającego: GMINA SIEDLISZCZE
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198008
Adres zamawiającego
Ulica: ul. Szpitalna 15A
Miejscowość: Siedliszcze
Kod pocztowy: 22-130
Województwo: lubelskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
Numer telefonu: 825692284
Numer faksu: 825692202
Adres poczty elektronicznej: gmina@siedliszcze.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl
Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń
Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a672499-a0f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002035/01/P
Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze (ul. Długa, ul. Sokolec, przydomowe oczyszczalnie ścieków)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.siedliszcze.pl/artykuly/171-2021-oczyszczalnie.html
Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2.    - format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.


RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.


SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
Numer referencyjny: GT.272.2.2021
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Chełmie należy do Wykonawcy)

liczba oczyszczalni do 4 osób - 28 szt.

liczba oczyszczalni do 6 osób - 13 szt.

W zakres zamówienia po stronie Wykonawcy wchodzi w szczególności:

- przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych

- opracowanie projektów technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami- zapewnienie wymaganych prawem wskaźników oczyszczenia ścieków wyprowadzonych z układu rozsączającego

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia realizacji

- montaż oczyszczalni zgodnie z projektem a materiały i instalacje użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności

- inwentaryzacja powykonawcza każdej oczyszczalni

- przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowych.

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy:

- mapy do celów projektowych

- aktualne wypisy z rejestru gruntów.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 8 do SWZ.

Główny kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
Dodatkowy kod CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


Zamówienie obejmuje opcje: Nie
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesięcy
Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

Kryteria oceny ofert
Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Cena (C) 60 %Okres gwarancji (G) 40 %Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:C = Cb/Cn x 60 gdzie,C- ilość punktów za kryterium cena,Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,Cb - cena oferty badanej.Kryterium „Okresu gwarancji” liczone w okresach miesięcznych:W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesięcy, Wykonawca otrzyma trzydzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 48 a 72 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:G = Go/Gmax x 40 gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.Uwaga:Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 48 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 48 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 48 do 72 miesięcy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:O = C + G gdzie: O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
Nazwa kryterium: Cena
Waga: 60
Kryterium 2
Rodzaj kryterium: inne.
Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
Waga: 40

Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Tak


Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków obejmującą co najmniej 5 szt. oczyszczalni wykonanych w ramach jednej umowy,

lub

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości minimum 500 mb wykonaną w ramach jednej umowy.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia): wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Zamawiający wymaga wadium: Tak

Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł)

Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmie O/Siedliszcze Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z dopiskiem: „Wadium -przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2- 4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w tym postępowaniu.Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa wart. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;- wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.Zasady zwrotu wadium określa art. 98 ustawy Pzp.Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
Termin składania ofert: 2021-05-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl    - Identyfikator postępowania: 948d882c-976a-4536-a9d6-f0456f6a240c

Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 10:00
Termin związania ofertą: do 2021-06-03


-------------------------------------------------------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA kliknij tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------

Może Ciebie zainteresować